پرسش از علم

وقتی بخواهیم یک علم را از بیرون به آن نگاه کنیم چند وجه و چند سؤال برای ما بوجود خواهد آمد که علم پیش از شروع شدن باید بدان پاسخ دهد.