"پرسشی پیرامون سیاست خارجی"

 

واژه ها و کلماتی که در دنیای کنونی با آن ها گفت و گو و تفکر صورت می گیرد ارتباط نزدیکی با معنایی است که هر متکفر و گوینده ای از واژه ها دارد. به همین خاطر جدای از برجسته بودن و اهمییت معنا که بر همگان روشن است، واژه ها نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و نمی توان گفت و گو را بدون در نظر گرفتن واژه ها و دنیایی که واژه ها آن را می سازند، دنبال کرد.