برش جهارم:

هرآن چه در بخش سوم مطرح شد، تجلی گفته های چهارم سخن است. نبرد جهانی حق و باطل در دنیای کنونی، انقلاب اسلامی را از یک عرصه ی ملی به یک میدان و بستر تاریخی و جهانی مبدل کرده است. انگیزه ی فاعلان و بنیان گذاران این انقلاب، احیای حق و دین حق بود و این انگیزه را در عمل به جهانیان نشان دادند. اگر این قدرت مقاومت را مسئولین و مردم بدان توجه و ملتفت نباشند در مسیر خود دچار تردید و سرانجام شکست خواهند شد. مقاومت را می توان رمز و عاملی دانست که موفقیت از آن می جوشد. حال می خواهد این مقاومت در عرصه ی اقتصادی باشد، که نامیده شده است به اقتصاد مقاومتی و ابعاد مطروحه ی آن و خواهد می خواهد این مقاومت در عرصه ی بین المللی باشد. همه ی کنش ها و رفتارهای برخاسته از انقلاب اسلامی باید با توجه به این نکته انجام گیرد تا پیروزی و گشایش را از آن خود کنیم.