انقلاب ایران باعث شد که فاصله ای که میان دولت و ملت وجود داشت کم شده و مردم در سیاست نقش بیشتری پیدا کنند. اصولا هر انقلابی فاصله ی عرصه ی اجتماع و سیاست را کم نموده و جامعه خود را متعلق به حوزه ی سیاست می داند. همین سیاسی شدن مردم و علاقه و توجه آنان به کارکرد حوزه ی سیاست، ما را به مفهوم صلاحیت سیاسی نزدیک می کند.