کنج دل...

صدای "من" را، از "کنج دل" بشنوید...

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انقلاب» ثبت شده است

یک واژه، کدام معنا؟

"پرسشی پیرامون سیاست خارجی"

 

واژه ها و کلماتی که در دنیای کنونی با آن ها گفت و گو و تفکر صورت می گیرد ارتباط نزدیکی با معنایی است که هر متکفر و گوینده ای از واژه ها دارد. به همین خاطر جدای از برجسته بودن و اهمییت معنا که بر همگان روشن است، واژه ها نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و نمی توان گفت و گو را بدون در نظر گرفتن واژه ها و دنیایی که واژه ها آن را می سازند، دنبال کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سیدحسین امین جواهری

22 بهمن تجلی فهم مردم از انقلاب

22  بهمن

انقلاب ها برای تغییر اوضاع کنونی و حرکت به سمت وضعیت بهتر شکل می گیرند. تغییری که با پشتوانه ی مردم و با ابزار مردمی در سطوح مختلف یک حکومت بوجود خواهد آمد. با نگاهی به تاریخ انقلاب های رخداده در جهان و به خصوص در عصر کنونی تجدد، می توان حرکت های انقلابی را حرکت های توده ای دانست که هدف این حرکت ها تغییر برای وضع بهتر بوده است.
...
اما انقلاب اسلامی تفاوتی با انقلاب های دیگر دارد. انقلاب اسلامی ممکن است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی در صورت، از ملاحظات تجدد استفاده کرده باشد، اما تفاوت های ماهوی با دیگر انقلاب ها دارد. تفاوت در محور و هدف انقلاب، تفاوت در فاعلیت انقلاب، تفاوت در انگیزه ی انقلاب...
انقلاب اسلامی خود عاملیست برای تغییر انقلاب ها. انقلاب اسلامی درچارچوبه ی نظری خود، نشان دهنده ی یک نوع تحول خواهی در جهت تاریخ و در جهت طبیعت و قواعد عالم است. انقلابی که انسان را به تکامل انسانی وامی دارد. تغییر و تکامل و این قبیل واژه ها، واژه های خنثی و بی ریشه نیستند و نمی توانند باشند. با هر جهان بینی و نگاهی که به عالم و انسان است این واژه ها رنگ می گیرند. اگر مبنا را جهان بینی توحیدی فرض بگیریم، آن وقت فهمیده خواهد شد که در حرکت تکاملی تاریخ انقلاب اسلامی نقطه ی عطفی خواهد بود که در این سیر جبری گریبان گیر عالمیان شده است. انقلاب اسلامی را نباید با درک دیگر و در مبنای دیگری تعریف کرد، انقلاب اسلامی باید در بستر خود فهم شود بستری که در چندخط قبل بیان شد.
انقلاب اسلامی در جهت انقلاب و در فاعلیت انقلاب با دیگر انقلاب ها تمایز ماهوی دارد. تمایزی برگرفته ازبستر جهان بینی. انقلاب اسلامی برای تغییر اوضاع کنونی بود اما تغییری در تکامل حقیقی انسان. انقلاب اسلامی و تحقق آن بر محور انسان کامل بود. انسان کامل لازمه ی معنای انقلاب اسلامیست. انقلاب اسلامی توسط نیابت انسان کامل در ایران رخ داده است، چیزی که در تاریخ انقلاب ها نمی توان آن را دید. بنابراین این انقلاب اسلامی در حرکت توده ای خلاصه نمی شود، حرکت و جوشش نابغه ی تاریخ با همراهی توده ی مردم. در انقلاب اسلامی خواست مردم ملاک حق و باطل نیست، مردم برای خود جایگاه مشخصی دارند و خواهان امکان و وقوع شرایط تکاملی خود هستند با توجه به بستر این واژه ها.
بنابراین این انقلاب اسلامی را نمی توان انقلابی مانند انقلاب های دیگر دانست. تفاوت در بستر واژه ها و تفاوت در صورت و ماده، فهم این انقلاب را در این شرایط تاریخی متفاوت خواهد کرد. قصد این مقاله شرح و توضیح این فهم نبوده است. در این مقاله با توجه به این مقدمه، قصد آن بود که بگوید فهم از بستر نظری انقلاب به فهم عینی کمک خواهد کرد. فهم چرایی ها به فهم چگونگی ها وابسته است. شما اگر انقلاب اسلامی را مانند دیگر انقلاب تصور کنید جهت و حرکت این انقلاب را به شکل دیگر و خلاف درک خواهید کرد. این انقلاب نیازمند فهم درست است.
22 بهمن، تجلی فهم توده ی مردم از انقلاب اسلامی است. این تجلی هرساله مهر محکمی است برای در جهت بودن انقلاب و همراهی مردم ذیل یک انسان کامل، چه با واسطه و چه با غیر واسطه. 22 بهمن حمایت مردمی را نشان می دهد از این حرکت تاریخی در جهت تکامل حقیقی انسان. انقلاب اسلامی ندایی است نه فقط ندای این عالم، بلکه ندایی است که به دنیای دیگر هم این صدا می رسد. مردم خود را پشتوانه ی این حرکت و تحول خواهی بر محور انسان کامل می دانند.
در آخر این نکته را متذکر شوم که این تجلی در 22 بهمن، تنها برای حمایت از این حرکت نیست، بلکه نشان دهنده ی تفکر حقیقی و اسلامی است که در عینیت ها بروز کرده است. 22 بهمن تنها رفراندوم نیست، که این حداقل نگاهست به این روز، بلکه نشان دهنده ی قدرت حرکت "انقلاب اسلامی" است. ما در روز 22 بهمن خود را بار دیگر اثبات کردیم و بیان کردیم که ما و تفکر ما ادامه دارد و این انقلاب منشا آن خواهد بود...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سیدحسین امین جواهری