*به مناسبت روز دانشجو / 16 آذر

دانشجو خود را در لفظ "دانشجو" پنهان کرده است، در جست و جوی دانش. اما این همه ی معنای دانشجو نیست، همیشه واژه ها در بیان معنای مطلق ناموفق بوده اند و این بار نیز لفظ دانشجو در بیان معنا محدود است. کسی که در جست و جوی دانش است، این معنای ظاهری است که از لفظ دانشجو می توان داشت، و خود این معنا، معانی مختلفی را می گشاید.