در تاریخ، رخدادهایی وجود دارد که می توان آن ها را نقاط عطفی دانست که نیاز به تحلیل و بررسی و یادآوری دارد تا شرایط کنونی و حال را با یک بینش جامع فهم و درک کرد. رخدادهایی که انسان های تاریخ ساز – چه سازندگان سقوط تاریخی، چه سازندگان صعود تاریخی - آن ها را مدیریت می کنند و در یک میدان کنش و واکنشی آن را در تاریخ عرضه می دارند، که نقطه ای باشد در میان نقاط دیگر تاریخ.

آدرس مقاله:

http://www.irdc.ir/fa/content/57370/default.aspx