نامه ای برای بشریت...

در این مقاله فرصت تحلیل کامل این رخداد نیست و نمی توان در این چند خط ابعاد مختلف این واقعه را بررسی کرد. اما وجه و بُعدی که در این مقاله قرا است بدان پرداخته شود چرایی این نامه است. به عبارتی این پرسش مطرح می شود که چرا چنین محتوایی؟ و چرا چنین فرمی برای انتقال آن محتوا؟ و چرا به چنین مخاطبانی؟ این ها یکی از پایه ترین سؤال هایی است که، درک آن به تحلیل های دیگر کمک خواهد کرد. سعی شده است در این مقاله با نگاهی اجتماعی به این چرایی ها بپردازیم.