برش سوم:

در ادامه ی آن چه در بخش دوم بیان شد سوم سخن را آغاز می کنیم با ادامه ی سیر مقاومت در دنیای امروز به خصوص در انقلاب اسلامی. هر انقلابی در جهان و هر تحولی نیازمند یک صبر و مقاومتی است. انقلاب اسلامی ایران از سال 42 تا سال 57 سراسر صبر و مقاومت است، ولی از جنس فطری و الهی آن. ایستادن در برابر تبعیدها، تظاهرات ها، زندان ها، شکنجه ها، کشتارها و ...، نیازمند یک انگیزه و قدرتی است که تردید در آن راهی نداشته باشد. انگیزه ای برای برپایی حکومت اسلامی و تمدن اسلامی و قدرتی از جنس قدرت الهی تنها بستری است که می تواند این گونه در دنیای سیاست هم آن را با معنویت آغشته کند. و اوج این ایثار و صبر و مقاومت در برابر کفر و جبهه ی باطل را می توان در دوران درخشان جنگ تحمیلی دید. مقاومت در برابر استکبار و زور گویی های قدرتمندان جهان و رویارویی با آنان با همان پشتوانه ای که ذکر شد، تاریخ را جور دیگری رقم زد و تاریخ تا به حال این گونه رخدادهایی را لمس نکرده بود. خالقان این عرصه ی شگفتی تنها با مقاومت در برابر زورگویی ها و قدرتخواهی های استکباران جهان توانستند که پیروز شوند. کمی بیشتر رصد کنیم خواهیم دید که این قدرت در جهان اسلام زنده شده است و در تلاش هستند که بتوانند با مقاومت بر سلطه طلبان چیره شوند. نیم نگاهی به جهان اسلام و بیداری اسلامی و امروزه مقاومت در لبنان و سوریه و عراق، باید بر خط مقاومت حرکت کنند و مردم این گونه تربیت شوند و آموزش ببینند.