بایدها و نباید های اسلامی کردن علوم انسانی

برای فهم اسلامی کردن علوم،می بایست فهم و نگاه ما ما نسبت به علم و موضوع علم فهمی دقیق و مبنایی باشد. علوم انسانی محدود به تجربه تاکنون بخشی از نیازهای جامعه و انسان را شناخته و سپس توانسته راه حلی نه قطعی، پیشنهاد دهد. وقتی علم محدود به تجربه شد، ساحت علم و پرداخت علم نیز محدود خواهد شد. دانش تجربی و نگاه تجربی و به عبارت دیگر علم مصطلح هنگامی که از فلسفه جدا شد و از بستر جهان بینی فرار کرد، خود را در حصار تنگ حس و تجربه و شناخت از عالم و پدیده های آن محدود ساخت. به تعبیر آیت الله جوادی آملی، همه ی همت عقل حسی و تجربی کاوش در در علل قابلی است، یعنی فلان چیز، پیش از این چه بود و چه هست و سرانجام تحت تاثیر عوامل طبیعی دیگر چه خواهد شد. این مسیله به معنای محدود شدن دانش تجربی در سیر افقی اشیاء و پدیده ها و غفلت تام از سیر عمودی و صعودی طبیعت و جهان است.این غفلت زدایی از علوم انسانی و نشاندن مفاهیم و مسایل علوم انسانی در یک بستر عقلی و جهان بینی یکی از رویکردهای علمی است که مسلمانان برهانا مدعی هستند که این عمل سبب فهم دقیق بشر از عالم می شود. به این عمل اسلامی کردن علوم انسانی می گویند.وقتی ساحت علم و حکمت به نظر و عمل تقسیم شد و هرچه در اروپا زمان سپری می شد این دو ساحت از یکدیگر فاصله می گرفتند، نتیجه ی این روند، محدودیت دانش به تجربه و نگاه به دانش کاربرد و نیازهای مادی انسان را به همراه داشت. در گذشته به دلیل این پرداخت به علم و مسایل علم در یک مجتمع صورت می گرفت، مبانی و مبادی و پیش فرض ها تحلیل و تثبیت می شد و شاخه های دیگر علم با توجه به این تحلیل ها نمو می کرد. به عبارتی در نگاه و مواجهه ی انسان با علوم اگر نگاه دقیق و درستی باشد، پرداخت به آن نیز دقیق تر و راحت تر خواهد بود.اگر مقسم حکمت را فلسفه و وجود در نظر بگیریم و وجود را در دو ساحت نظری و عملی بررسی قرار دهیم این جدایی اتفاق افتاده در غرب، رخ نخواهد داد. همه ی گزاره ها که در حکمت عملی بیان می شود بر یک بستر عقلی و برهانی قرار می گیرد و این یعنی در نظر گرفتن یک بستر عقلی برای علم و پیوند علم با جهان بینی فلسفی و دقیق تر با جهان بینی توحیدی. این رفتار و این نگاه را اسلامی کردن علوم انسانی می نامیم. پس اسلامی کردن دانشگاه ها و علوم انسانی نه به معنای برگزار کردن نماز و دعا در دانشگاه و یا تنها تطبیق گزاره ها با آیات و روایات، بلکه اسلامی کردن علوم انسانی به معنای تعریف کردن رویکرد و نگاه به علم با توجه به بستر عقلی و برهانی و داشتن یک جهان بینی برای گزاره ها و مسایل علم است.هر انسان جویای دانشی، با پویایی و رشد علم و دانش موافق است، و چه بسیار است رشد علم و پویایی علم با انجام چنین کاری.