طبیعت

طبیعت و دنیایی که در آن نفس می کشیم... همه برآن است که خوب بودن و خوب ماندن را تمرین کنیم

این ها نشانه هایی است از تو، که خوب بودن معنا پیدا می کند برای رسیدن به تو...

خدایا، ما را در حلقه ی اولیاء خود قرار ده و شیرینی وصالت را به ما بچشان